Women, men and working conditions in Europe

Report
Zverejnené
29 október 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 26 languages
Prevziať

Zhrnutie

Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditioRead more
Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditions. This report explores gender differences across several dimensions of working conditions, examining relevant country differences, analysing the different occupational groups of both men and women, and comparing the public and private sectors. It also looks at the impact of the crisis on gender segregation in employment. Based on findings from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010, the analysis offers a striking picture of women and men at work across 34 European countries today.
Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  104
  Referenčné č.: 
  ef1349
  ISBN: 
  978-92-897-1128-9
  Katalógové č.: 
  TJ-02-13-250-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46958
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef13491
  Catalogue info

  Ženy, muži a pracovné podmienky v Európe

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Odstraňovanie rodových rozdielov na trhu práce – ako sú miery zamestnanosti a nezamestnanosti a úrovne odmeňovania – je jedným z hlavných cieľov politiky EÚ. Napriek výraznému pokroku v uplynulých rokoch sú rodové nerovnosti stále evidentné v oblastiach, ako je prístup na trh práce, modely zamestnanosti a súvisiace pracovné podmienky. V tejto správe sa skúmajú rodové rozdiely v rámci niekoľkých rozmerov pracovných podmienok, skúmajú sa relevantné rozdiely medzi krajinami, analyzujú sa odlišné profesijné skupiny mužov aj žien a porovnáva sa verejný a súkromný sektor. Správa sa zaoberá aj vplyvom krízy na rodovú segregáciu v zamestnaní. Na základe zistení z piateho európskeho prieskumu o pracovných podmienkach (EWCS), ktorý sa uskutočnil v roku 2010, analýza poskytuje pozoruhodný obraz žien a mužov v práci v 34 európskych krajinách v súčasnosti.


  K dispozícii na stiahnutie v 26 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár