Women, men and working conditions in Europe

Report
Zverejnené
29 október 2013
Formáty

Zhrnutie

Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditions. This report explores gender differences across several dimensions of working conditions, examining relevant country differences, analysing the different occupational groups of both men and women, and comparing the public and private sectors. It also looks at the impact of the crisis on gender segregation in employment. Based on findings from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010, the analysis offers a striking picture of women and men at work across 34 European countries today.
 • Full report

  Number of Pages: 
  104
  Reference No: 
  ef1349
  ISBN: 
  978-92-897-1128-9
  Catalogue: 
  TJ-02-13-250-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46958
  Catalogue info

  Women, men and working conditions in Europe

  Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditions. This report explores gender differences across several dimensions of working conditions, examining relevant country differences, analysing the different occupational groups of both men and women, and comparing the public and private sectors. It also looks at the impact of the crisis on gender segregation in employment. Based on findings from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010, the analysis offers a striking picture of women and men at work across 34 European countries today.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13491
  Catalogue info

  Ženy, muži a pracovné podmienky v Európe

  Authors: 
  Eurofound
  Odstraňovanie rodových rozdielov na trhu práce – ako sú miery zamestnanosti a nezamestnanosti a úrovne odmeňovania – je jedným z hlavných cieľov politiky EÚ. Napriek výraznému pokroku v uplynulých rokoch sú rodové nerovnosti stále evidentné v oblastiach, ako je prístup na trh práce, modely zamestnanosti a súvisiace pracovné podmienky. V tejto správe sa skúmajú rodové rozdiely v rámci niekoľkých rozmerov pracovných podmienok, skúmajú sa relevantné rozdiely medzi krajinami, analyzujú sa odlišné profesijné skupiny mužov aj žien a porovnáva sa verejný a súkromný sektor. Správa sa zaoberá aj vplyvom krízy na rodovú segregáciu v zamestnaní. Na základe zistení z piateho európskeho prieskumu o pracovných podmienkach (EWCS), ktorý sa uskutočnil v roku 2010, analýza poskytuje pozoruhodný obraz žien a mužov v práci v 34 európskych krajinách v súčasnosti.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 43.57 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár