Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

Report
Zverejnené
31 október 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 24 languages
Prevziať

Zhrnutie

The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the Read more

The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising. EU-level efforts to promote mobility are sometimes overshadowed at national level by concerns over the potential negative effects of migrant inflows including the undercutting of local wage rates, the abuse of welfare systems and the financial burden that inactive migrants may put on welfare systems. This report documents the current picture of labour mobility within the EU, and puts forward some policy pointers for facilitating the flow of workers while minimising abuses of the migrant worker system and making for smoother transitions for migrant workers. An executive summary is available.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  76
  Referenčné č.: 
  EF1456
  ISBN: 
  978-92-897-1232-3
  Katalógové č.: 
  TJ-01-14-724-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74031
  Catalogue info

  Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

  The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF14561
  Catalogue info

  Mobilita pracovnej sily v EÚ: nové trendy a politiky

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Európska komisia podporuje geografickú mobilitu ako stratégiu na zníženie nesúladu medzi ponukou a dopytom na európskych trhoch práce. Úrovne migrácie medzi členskými štátmi EÚ a v rámci nich sú v porovnaní s inými regiónmi OECD nízke, ale podiel migrantov EÚ pracujúcich v EÚ rastie. Úsilie na úrovni EÚ na podporu mobility na vnútroštátnej úrovni niekedy zatieňujú obavy týkajúce sa možných nepriaznivých účinkov prílivu migrantov vrátane podkopávania miestnych úrovní mzdy, zneužívania záchranných sociálnych sietí a finančnej záťaže, ktorú môžu spôsobiť v záchranných sociálnych sieťach neaktívni migranti. V tejto správe sa dokumentuje súčasný obraz pracovnej mobility v rámci EÚ a predkladajú sa určité politické ukazovatele na zjednodušenie toku pracovníkov a súčasne minimalizovanie zneužívania systému migrujúcich pracovníkov a zabezpečenie bezproblémovejších prechodov pre migrujúcich pracovníkov.

  K dispozícii na stiahnutie v 24 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár