Mapping youth transitions in Europe

Report
Zverejnené
23 júl 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Prevziať

Zhrnutie

Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young pRead more

Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young people across Europe were not in employment, education or training (NEETs), accounting for 15.9% of the entire population of those aged 15–29. This report analyses the labour market situation of young people in Europe, focusing in particular on their school-to-work transition, while also monitoring their more general transition to adulthood. The report also investigates the ability of young people to remain in employment against the odds during the crisis and charts their transitions from temporary to permanent contracts. The report concludes with a discussion on the strengths and weaknesses of selected policy measures. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  112
  Referenčné č.: 
  ef1392
  ISBN: 
  978-92-897-1141-8
  Katalógové č.: 
  TJ-02-13-784-EN-C
  DOI: 
  10.2806/51024
  Catalogue info

  Mapping youth transitions in Europe

  Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young people across Europe were not in employment, education or training (NEETs), accounting for 15.9% of the entire population of those aged 15–29. This report analyses the labour market situation of young people in Europe, focusing in particular on their school-to-work transition, while also monitoring their more general transition to adulthood. The report also investigates the ability of young people to remain in employment against the odds during the crisis and charts their transitions from temporary to permanent contracts. The report concludes with a discussion on the strengths and weaknesses of selected policy measures.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef13921
  Catalogue info

  Mapovanie prechodových situácií mládeže v Európe

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Mladí ľudia v Európe naďalej zažívajú veľké ťažkosti pri vstupe na trh práce. Aj keď miera nezamestnanosti mladých začala v niekoľkých členských štátoch klesať, celkovo si v januári 2014 nedokázalo nájsť zamestnanie 23 % mladých uchádzačov o prácu v Európe vo veku 15 – 24 rokov. V roku 2012 bolo v Európe 14,6 milióna mladých ľudí, ktorí neboli zamestnaní, ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), čo predstavuje 15,9 % celkového obyvateľstva vo veku 15 – 29 rokov. V tejto správe sa analyzuje situácia mladých ľudí na trhu práce v Európe so zameraním najmä na ich prechod zo školy do práce, pričom sa zároveň sleduje ich všeobecnejší prechod do dospelosti. V správe sa takisto skúma schopnosť mladých ľudí zotrvať v zamestnaní napriek nepriazni počas krízy a mapuje sa ich prechod z dočasných pracovných zmlúv na trvalé pracovné zmluvy. Správu uzatvára diskusia o silných a slabých stránkach vybraných politických opatrení.


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár