Access to healthcare in times of crisis

Report
Zverejnené
31 október 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 24 languages
Prevziať

Zhrnutie

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access toRead more

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households. This report identifies the groups most likely to face barriers to healthcare as a consequence of the crisis, including a number of new groups that have been generally overlooked by policymakers. It suggests a range of policy pointers, including the need to consider mitigating measures in tandem with policy reform, and suggests policymakers and service providers might consider reviewing crisis responses once financial pressures on EU Member States begin to ease: they may consider, in particular: investing more in working conditions of healthcare staff, apart from salaries, as an effective option to tackle staff shortages; developing alternative care infrastructures to nursing homes and hospital care; making investments in the short run (in ICT, self-help facilities, home care and ambulatory care) to free up resources in the longer term. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  76
  Referenčné č.: 
  EF1442
  ISBN: 
  978-92-897-1215-6
  Katalógové č.: 
  TJ-01-14-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/70615
  Catalogue info

  Access to healthcare in times of crisis

  In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF14421
  Catalogue info

  Prístup k zdravotnej starostlivosti v čase krízy

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Mnohé európske vlády znížili v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy výdavky na služby zdravotnej starostlivosti. Zároveň nezamestnanosť, finančné tlaky a zníženie prevencie zvýšili potrebu určitých služieb zdravotnej starostlivosti, pričom v dôsledku poklesu disponibilného príjmu sa pre mnohé domácnosti v EÚ sťažil prístup k zdravotnej starostlivosti. V tejto správe sú identifikované skupiny, v prípade ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že budú čeliť prekážkam v prístupe k zdravotnej starostlivosti v dôsledku krízy, vrátane mnohých nových skupín, ktoré politickí stratégovia spravidla prehliadajú. Navrhujú sa v nej viaceré politické ukazovatele vrátane potreby zvážiť opatrenia na zmiernenie situácie spoločne s reformou politiky a navrhuje sa, aby politickí stratégovia a poskytovatelia služieb zvážili preskúmanie reakcií na krízu potom, ako sa začnú znižovať finančné tlaky na členské štáty EÚ.

  K dispozícii na stiahnutie v 24 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár