Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Zverejnené
14 november 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typoRead more

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. 

Read less

Formáty

 • Správa

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF14471
  Catalogue info

  Vypracovanie typológie krajín na analýzu kvality života v Európe

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Keďže Európska únia sa mení čo do veľkosti aj rozmanitosti, je stále náročnejšie zhrnúť vplyv opatrení štátu na život občanov. Jedným z prístupov k tejto zložitosti je zoskupiť krajiny na základe charakteristík súvisiacich s kvalitou života. V tejto správe je vypracovaná typológia krajín zameraná na kvalitu života ako multidimenzionálnu koncepciu. Čerpá z a) prieskumu literatúry o skupinách krajín, b) empirickej klastrovej analýzy makroukazovateľov schopnosti a opatrení štátu a c) analýzy údajov o kvalite života z európskeho prieskumu kvality života v r. 2012. V tejto správe je vypracovaná typológia 34 krajín zahrnutých do tohto prieskumu (28 členských štátov EÚ, ako aj bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Kosovo, Čierna Hora, Srbsko a Turecko). Vychádzajúc najmä zo syntézy literatúry ďalej odporúča systém ôsmich skupín, ktorý možno zúžiť na päť alebo tri skupiny v závislosti od požiadaviek analýzy.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár