Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Zverejnené
14 november 2014
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. An executive summary is available.

 • Report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1447
  ISBN: 
  978-92-897-1230-9
  Catalogue: 
  TJ-04-14-758-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74521
  Catalogue info

  Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

  As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14471
  Catalogue info

  Vypracovanie typológie krajín na analýzu kvality života v Európe

  Authors: 
  Eurofound

  Keďže Európska únia sa mení čo do veľkosti aj rozmanitosti, je stále náročnejšie zhrnúť vplyv opatrení štátu na život občanov. Jedným z prístupov k tejto zložitosti je zoskupiť krajiny na základe charakteristík súvisiacich s kvalitou života. V tejto správe je vypracovaná typológia krajín zameraná na kvalitu života ako multidimenzionálnu koncepciu. Čerpá z a) prieskumu literatúry o skupinách krajín, b) empirickej klastrovej analýzy makroukazovateľov schopnosti a opatrení štátu a c) analýzy údajov o kvalite života z európskeho prieskumu kvality života v r. 2012. V tejto správe je vypracovaná typológia 34 krajín zahrnutých do tohto prieskumu (28 členských štátov EÚ, ako aj bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Kosovo, Čierna Hora, Srbsko a Turecko). Vychádzajúc najmä zo syntézy literatúry ďalej odporúča systém ôsmich skupín, ktorý možno zúžiť na päť alebo tri skupiny v závislosti od požiadaviek analýzy.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár