Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Aktualizované
31 marec 2014
Zverejnené
26 marec 2014
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Catalogue: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13891
  Catalogue info

  Kvalita života v Európe: rodiny v hospodárskej kríze

  Authors: 
  Eurofound
  Hospodárska kríza pretvorila životy miliónov európskych občanov. Ako sa však dotkla rodín s deťmi? Deti čelia väčšiemu riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia ako celkové obyvateľstvo vo veľkej väčšine krajín EÚ. Je preto dôležité chápať, ako kríza zasiahla domácnosti, v ktorých tieto deti vyrastajú. V tejto správe sa opisuje meniaca sa kvalita života v rámci EÚ v rôznych druhoch rodín s deťmi a porovnáva sa ich životná úroveň a sociálna situácia. Zoskupením členských štátov EÚ do štyroch kategórií na základe pružnosti alebo nepružnosti ich rodinných politík sa takisto skúmajú možné vzory, ktoré môžu súvisieť s rôznymi prístupmi rodinných politík. Témy, ktoré vyplývajú zo zistení, zahŕňajú najmä výzvy, ktorým čelia osamelí rodičia, väčšie problémy, ktorým čelia nezamestnané rodiny od začiatku krízy a rastúci rozsah konfliktu, ktorí rodičia zažívajú pri hľadaní rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 39.99 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár