Representativeness of the European social partner organisations: Electricity sector

Report
Aktualizované
29 január 2014
Zverejnené
26 január 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Prevziať

Zhrnutie

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the electricity sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on their Read more

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the electricity sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on their membership, their role in collective bargaining, social dialogue and public policy, and their national and European affiliations; and finally, an analysis of the relevant European organisations, particularly their membership composition and their capacity to negotiate. The aim of Eurofound's series of representativeness studies is to identify the relevant national and supranational social partner organisations in the field of industrial relations in selected sectors. The impetus for these studies arises from the European Commission’s desire to recognise the representative social partner organisations to be consulted under the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Read less

Formáty

 • Správa

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  ef13931
  Catalogue info

  Reprezentatívnosť európskych sociálnych partnerov: elektroenergetika

  Autor(-i): 
  Eurofound
  V tejto štúdii sa poskytujú informácie zamerané na podnietenie odvetvového sociálneho dialógu v elektroenergetike. V štúdii sú najskôr zaznamenané ekonomické súvislosti a súvislosti týkajúce sa zamestnanosti v odvetví, potom sa vymedzujú sociálni partneri vo všetkých členských štátoch EÚ (členstvo, úloha v kolektívnom vyjednávaní, sociálnom dialógu a verejnej politike a vnútroštátne a európske členstvá) a nakoniec sa analyzujú relevantné európske organizácie, najmä z hľadiska zloženia ich členskej základne a ich kapacity rokovať. Cieľom súboru štúdií EIRO o reprezentatívnosti je určiť relevantných národných a nadnárodných sociálnych partnerov v pracovnoprávnych vzťahoch vo vybraných odvetviach, ktoré vyplývajú z cieľa Európskej komisie uznať reprezentatívnych sociálnych partnerov, aby sa s nimi uskutočňovali konzultácie v súlade s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať
 • National contributions

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár