Social partners and gender equality in Europe

Report
Aktualizované
27 november 2014
Zverejnené
18 november 2014
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

This report assesses the role of the social partners in advancing gender equality in Europe. It explores the actions taken within the different national frameworks of industrial relations and against the ranking of the Member States on the Gender Equality Index. Overall, significant actions are being taken by European and national social partner organisations and companies in support of gender equality. These tend to put the emphasis on campaigning and educational activities and the integration of work–life balance measures in national policies or collective agreements. The research also shows that while national peak-level social partner organisations have implemented a limited number of initiatives aimed at improving their internal gender equality performance, the representation of women in decision-making remains relatively weak. 

 • Report

  Number of Pages: 
  66
  Reference No: 
  EF1458
  ISBN: 
  978-92-897-1307-8
  Catalogue: 
  TJ-06-14-033-EN-N
  DOI: 
  10.2806/90975
  Catalogue info

  Social partners and gender equality in Europe

  This report assesses the role of the social partners in advancing gender equality in Europe. It explores the actions taken within the different national frameworks of industrial relations and against the ranking of the Member States on the Gender Equality Index. Overall, significant actions are being taken by European and national social partner organisations and companies in support of gender equality.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14581
  Catalogue info

  Sociálni partneri a rodová rovnosť v Európe

  Authors: 
  Eurofound

  V tejto správe sa hodnotí úloha sociálnych partnerov v zlepšovaní rodovej rovnosti v Európe. Skúmajú sa opatrenia prijaté v rôznych vnútroštátnych rámcoch pracovnoprávnych vzťahov a na základe umiestnenia členských štátov v indexe rodovej rovnosti. Celkovo európski a vnútroštátni sociálni partneri a spoločnosti podnikajú významné opatrenia na podporu rodovej rovnosti. Tieto opatrenia sa zameriavajú skôr na kampane a vzdelávacie činnosti a začlenenie opatrení týkajúcich rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom do vnútroštátnych politík alebo kolektívnych dohôd. Z výskumu takisto vyplýva, že aj keď vnútroštátni sociálni partneri na najvyššej úrovni realizovali malý počet iniciatív zameraných na zlepšenie ich výkonnosti v oblasti internej rodovej rovnosti, zastúpenie žien v rozhodovaní je naďalej pomerne nízke.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár