Working conditions and job quality: Comparing sectors in Europe - Overview report

Report
Zverejnené
04 marec 2014
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Zhrnutie

This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all workers, as well as highlighting differences and similarities among different groups of workers. The report pinpoints trends across sectors in areas such as working time and work–life balance, work organisation, skills and training, employee representation and the psychosocial and physical environment. It identifies sectors that score particularly well or particularly poorly in terms of job quality and sheds light on differences between sectors in terms of health and well-being. 

Read more information on the individual sectors.
 

 • Full report

  Number of Pages: 
  66
  Reference No: 
  ef1384
  Catalogue info

  Working conditions and job quality: Comparing sectors in Europe - Overview report

  This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all workers, as well as highlighting differences and similarities among different groups of workers. The report pinpoints trends across sectors in areas such as working time and work–life balance, work organisation, skills and training, employee representation and the psychosocial and physical environment. It identifies sectors that score particularly well or particularly poorly in terms of job quality and sheds light on differences between sectors in terms of health and well-being.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13841
  Catalogue info

  Pracovné podmienky a kvalita pracovných miest: porovnanie odvetví v Európe

  Authors: 
  Eurofound
  Cieľom tejto správy a sprievodných 33 odvetvových informačných listov je predstaviť rozmanitosť pracovných podmienok a kvality pracovných miest v jednotlivých odvetviach v Európe. V informačných listoch sa uvádza porovnanie pracovníkov v každom odvetví s európskym priemerom pre všetky odvetvia a poukazuje sa tiež na rozdiely a podobnosti medzi jednotlivými skupinami pracovníkov. V správe sa poukazuje na trendy v jednotlivých odvetviach v takých oblastiach ako pracovný čas a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, organizácia práce, zručnosti a odborná príprava, zastúpenie zamestnancov a psychosociálne a fyzické prostredie. Poukazuje sa v nej na odvetvia, ktoré dosahujú veľmi dobré alebo veľmi zlé výsledky, pokiaľ ide o kvalitu pracovných miest, a poskytujú sa v nej informácie o rozdieloch medzi odvetviami z hľadiska zdravia a pohody pracovníkov.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 44.54 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár