Collective bargaining in Europe in the 21st century

Report
Zverejnené
04 november 2015
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis. This report sets out to map developments in all major aspects of collective bargaining (apart from pay and working time, which have been analysed separately by Eurofound) over the past 15 years. In doing so, it aims to distinguish long-term trends and to identify changes brought on by the crisis. It also aims to identify the directions collective bargaining is likely to take in the coming years. The study finds a common and strong trend of convergence across the EU towards decentralisation and more flexibility in collective bargaining processes, but with significant asymmetries in the timing and pace of change. 

 • Report

  Number of Pages: 
  84
  Reference No: 
  EF1548
  ISBN: 
  978-92-897-1406-8
  Catalogue: 
  TJ-02-15-697-EN-N
  DOI: 
  10.2806/135652
  Catalogue info

  Collective bargaining in Europe in the 21st century

  Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15481
  Catalogue info

  Kolektívne vyjednávanie v Európe v 21. storočí

  Authors: 
  Eurofound

  Systémy kolektívneho vyjednávania v EÚ sa od konca deväťdesiatych rokov 20. storočia neustále menia. Keďže podniky v rámci Európy sa usilujú reagovať na zintenzívňovanie globálnej hospodárskej súťaže, zvyšuje sa tlak zo strany zamestnávateľov na väčšiu pružnosť pri kolektívnom vyjednávaní, najmä od hospodárskej krízy v roku 2008. Cieľom tejto správy je zmapovať vývoj vo všetkých významných aspektoch kolektívneho vyjednávania (okrem odmeňovania a pracovného času, ktoré nadácia Eurofound analyzovala osobitne) za posledných 15 rokov. Zameriava sa pritom na určenie dlhodobých trendov a na identifikáciu zmien spôsobených krízou. Ďalej sa zameriava na určenie, akými smermi sa kolektívne vyjednávanie môže v najbližších rokoch uberať. Podľa štúdie existuje spoločný a výrazný trend konvergencie v rámci EÚ smerom k decentralizácii a väčšej flexibilite v procesoch kolektívneho vyjednávania, avšak so značnými rozdielmi v načasovaní a tempe zmien.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár