Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Aktualizované
10 december 2015
Zverejnené
10 december 2015
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15581
  Catalogue info

  Výzvy v oblasti koordinácie politík týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín

  Authors: 
  Eurofound

  Na vnútroštátnej i na európskej úrovni vzbudzuje prisťahovalectvo veľký politický záujem. Prisťahovalectvom sa síce špecifické nariadenia zaoberajú veľmi podrobne, avšak na celkovú štruktúru migračných politík sa nahliada ako na výzvu. Výrazný prílev utečencov v uplynulých mesiacoch zásadne zmenil situáciu v Európe. Väčšina krajín sa usiluje nájsť komplexné a koordinované riešenie bezprostredných potrieb žiadateľov o azyl s prihliadnutím na dlhodobejšie otázky spojené s integráciou. Všetkým stranám je však jasné aj to, že pokračujúce problémy s riešením nedostatku pracovnej sily a demografických zmien budú pretrvávať a tiež si vyžadujú komplexné politiky. V tejto správe sa venuje pozornosť štátnym príslušníkom tretích krajín a tomu, akým spôsobom sa politiky v oblasti migrácie, trhu práce a integrácie koordinujú. Skúma sa v nej, ako koordinácia politík funguje v praxi so zameraním na sociálnych partnerov a iniciatívy na miestnej úrovni.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár