Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

Report
Zverejnené
10 december 2015
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF
Authors: 
Fóti, Klára

Zhrnutie

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This reseRead more

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This research project aimed to examine the extent to which mobile citizens from the central and eastern European Member States (the EU10) take up benefits and services in nine host countries. It also provides a demographic and socioeconomic profile of EU10 mobile citizens and identifies initiatives aimed at integrating them in the host countries and providing them with access to benefits and services. The main finding of the report is that overall take-up of welfare benefits and services by EU10 citizens is lower than that of the native population of the host country, especially social housing and pensions. However, their take-up of certain specific benefits, mainly employment-related benefits (unemployment and in-work benefit), is higher. 

Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  EF1546
  ISBN: 
  978-92-897-1400-6
  Catalogue: 
  TJ-01-15-559-EN-C
  DOI: 
  10.2806/145049
  Catalogue info

  Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

  Authors: 
  Fóti, Klára

  Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15461
  Catalogue info

  Sociálny rozmer mobility v rámci EÚ: Vplyv na verejné služby

  Authors: 
  Eurofound

  Sloboda pohybu medzi členskými štátmi je jednou zo základných hodnôt Európskej únie a je úzko spojená s európskym občianstvom. V mnohých hostiteľských členských štátoch sa však horlivo diskutuje o vplyve rastúceho prílevu migrantov na ich verejné služby. Cieľom tohto výskumného projektu je preskúmať, v akej miere mobilní občania z členských štátoch strednej a východnej Európy (EÚ-10) poberajú dávky a využívajú služby v deviatich hostiteľských krajinách. Poskytuje tiež demografický a sociálno-ekonomický profil mobilných občanov EÚ-10 a iniciatív zameraných na ich integráciu v hostiteľských krajinách a poskytovanie prístupu k dávkam a službám. Hlavným zistením správy je, že poberanie sociálnych dávok a využívanie služieb občanmi EÚ-10 je nižšie ako u domácich obyvateľov hostiteľskej krajiny, najmä v prípade sociálneho bývania a dôchodkov. Poberanie určitých konkrétnych dávok najmä dávok súvisiacich so zamestnaním (dávka v nezamestnanosti a dávka podpory v zamestnanosti) je však v ich prípade vyššie.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár