Social inclusion of young people

Report
Zverejnené
23 september 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or traRead more

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole. Through its Youth Strategy 2010–2018, the EU has adopted a comprehensive and holistic approach to the social inclusion of young people. While the Youth Guarantee (which guarantees young people a work or training placement) seeks to intervene quickly and help young people back into the labour market, there are many other policies and measures at EU, Member State and regional level promoting the social inclusion of young people. This report discusses the first year of implementation of the Youth Guarantee and draws on case study findings showcasing successful initiatives aimed at preventing the social exclusion of young people in the EU. The 10 country reports on early implementations of the Youth Guarantee can also be downloaded.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  146
  Referenčné č.: 
  EF1543
  ISBN: 
  978-92-897-1402-0
  Katalógové č.: 
  TJ-02-15-587-EN-N
  DOI: 
  10.2806/588575
  Catalogue info

  Social inclusion of young people

  Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF15431
  Catalogue info

  Sociálne začlenenie mladých ľudí

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Úroveň nezamestnanosti mladých ľudí od vypuknutia hospodárskej krízy prudko narástla a hoci sa už pozoruje určité zlepšenie, v niektorých členských štátoch EÚ pretrváva nemenná vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí. Mladí ľudia, hlavne tí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, predstavujú v súčasnosti skupinu, ktorá je najviac ohrozená rizikom sociálneho vylúčenia, čo má vážne dôsledky nielen pre jednotlivca, ale celkove aj pre ekonomiku a spoločnosť. Svojou stratégiou pre mládež na roky 2010 – 2018 zvolila EÚ komplexný a holistický prístup k sociálnemu začleneniu mladých ľudí. Popri iniciatíve Záruka pre mladých ľudí (ktorá zaručuje mladým ľuďom prácu alebo stáž), ktorej cieľom je rýchlo zasiahnuť a pomôcť mladým ľuďom vrátiť sa na trh práce, existuje mnoho ďalších politík a opatrení na úrovni EÚ, členských štátov a na regionálnej úrovni zameraných na podporu sociálneho začlenenia mladých ľudí. V tejto správe sa rozoberá prvý rok plnenia záruky pre mladých ľudí, preberajú sa zistenia prípadovej štúdie a poukazuje sa na úspešné iniciatívy zamerané na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu mladých ľudí v EÚ.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár