Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies

Report
Zverejnené
29 apríl 2015
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneurRead more

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneur‑friendly has recently become a priority on the EU policy agenda. However, research has shown that among young people the wish to become an entrepreneur, and their assessment of its feasibility, is lower in EU Member States than in comparable and emerging economies. This report investigates successful initiatives that have been implemented in five countries in the following areas: fostering an entrepreneurial mindset and culture; removing perceived practical and logistical barriers; and providing information, advice, coaching and mentoring to young would‑be entrepreneurs. As entrepreneurship is not a viable career path for all young people, just for the minority equipped with the right skills, attitudes and values, future initiatives should focus on this target group to ensure the best use of public funds. 

Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15071
  Catalogue info

  Podnikanie mladých – hodnoty, postoje, politiky

  Authors: 
  Eurofound

  V súvislosti s potenciálom podnikateľov vytvárať pracovné miesta a udržateľný rast sa podpora podnikania mladých a zabezpečenie toho, aby bola Európa priaznivejšia pre podnikateľov, nedávno stali prioritou v programe politík EÚ. Z výskumu však vyplynulo, že u mladých ľudí je želanie stať sa podnikateľom a ich hodnotenie realizovateľnosti tohto želania nižšie v členských štátoch EÚ než v porovnateľných a rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstvach. V tejto správe sa skúmajú úspešné iniciatívy, ktoré sa zrealizovali v piatich krajinách v týchto oblastiach: posilňovanie podnikateľského ducha a kultúry, odstraňovanie vnímaných praktických a logistických prekážok a poskytovanie informácií, poradenstva, vedenia a mentorstva mladým potenciálnym podnikateľom. Budúce iniciatívy by mali byť zamerané na osoby vybavené správnymi zručnosťami, postojmi a hodnotami, aby sa zabezpečilo čo najlepšie využitie verejných prostriedkov.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár