Access to social benefits: Reducing non-take-up

Report
Zverejnené
21 september 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people Read more

Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people they are aimed at; and some people in this situation are living in the most vulnerable circumstances. This report maps where gaps have been identified between eligibility and take-up of social benefits and provides an overview of problems that people encounter in accessing benefits. It also examines strategies aimed at reducing the non-take-up of benefits. The  report presents case studies from 10 EU Member States of various projects and programmes introduced by national and local governments and NGOs in an attempt to narrow the gap between take-up and entitlement. The case studies include measures aimed at simplifying application procedures, with the potential to reduce both non take-up and administrative cost.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  78
  Referenčné č.: 
  EF1536
  Catalogue info

  Access to social benefits: Reducing non-take-up

  Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people they are aimed at; and some people in this situation are living in the most vulnerable circumstances.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF15361
  Catalogue info

  Prístup k sociálnym dávkam: zníženie miery nepoberania

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Mnoho ľudí v Európe nedostáva sociálne dávky, na ktoré má nárok. Deje sa tak v rôznych krajinách a v prípade mnohých druhov dávok. Riešenie nepoberania dávok je veľmi dôležité z dvoch hlavných príčin: dávky neplnia svoj cieľ, ak sa nedostanú k ľuďom, na ktorých sú zamerané, a niektorí ľudia v tejto situácii žijú v najzraniteľnejších podmienkach. V tejto správe sa mapujú nedostatky, ktoré boli identifikované medzi oprávnenosťou a poberaním sociálnych dávok, a poskytuje sa prehľad problémov, ktorým ľudia čelia pri získavaní dávok. Skúmajú sa aj stratégie zamerané na zníženie miery nepoberania dávok. V správe sú predstavené prípadové štúdie z 10 členských štátov týkajúce sa rôznych projektov a programov zavedených vládami, miestnymi samosprávami a MVO v snahe znížiť rozdiel medzi mierou poberania a oprávnenosti. Prípadové štúdie obsahujú opatrenia zamerané na zjednodušenie postupov podávania žiadostí s potenciálom znížiť mieru nepoberania, ako aj administratívne náklady.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár