Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

Report
Zverejnené
17 september 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas Read more

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care. The findings show that in the two countries with long-established welfare systems (Sweden and the UK), the key factor driving governments to expand the role of the private sector has been the expectation of gains in quality and efficiency. In the countries with less-extensive welfare services (Lithuania and Spain), budgetary constraints have been the key driver. The report finds that greater private sector involvement in the provision of public services often leads to less equitable access and that quality-related outcomes can be mixed. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  86
  Referenčné č.: 
  Ef1538
  ISBN: 
  978-92-897-1390-0
  Katalógové č.: 
  TJ-02-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/3787
  Catalogue info

  Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

  This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF15381
  Catalogue info

  Poskytovanie verejných služieb: väčšia úloha pre súkromný sektor?

  Autor(-i): 
  Eurofound

  V tejto správe sa skúma rastúca úloha súkromného sektora v poskytovaní verejných služieb v EÚ. Výskum je založený na odvetvových prípadových štúdiách vykonaných v Litve, Španielsku, vo Švédsku a v Spojenom kráľovstve. Je zameraný osobitne na sociálne služby všeobecného záujmu v oblastiach zdravotnej starostlivosti, vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve (VSRD), služby zamestnanosti a dlhodobú starostlivosť. Zo zistení vyplýva, že v dvoch krajinách s dlhodobo etablovanými systémami sociálneho zabezpečenia (Švédsko a Spojené kráľovstvo) bolo hlavným motívom vlád na rozšírenie úlohy súkromného sektora očakávanie zvýšenia kvality a efektívnosti. V krajinách s menej rozsiahlymi systémami sociálneho zabezpečenia (Litva a Španielsko) boli hlavným motívom rozpočtové obmedzenia. V správe sa dospelo k záveru, že väčšie zapojenie súkromného sektora do poskytovania verejných služieb často vedie k menej spravodlivému prístupu a že výsledky týkajúce sa kvality môžu byť zmiešané. V týchto prípadoch sa stáva, že aj keď môžu byť použité inovatívne metódy a technológie, kvalita je často ohrozená v snahe zvýšiť prístup k službám.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár