Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Aktualizované
19 apríl 2018
Zverejnené
27 marec 2015
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15021
  Catalogue info

  Tretí Európsky prieskum podnikov – postupy na pracovisku: modely, výkonnosť a dobré podmienky

  Authors: 
  Eurofound

  V roku 2013 prebehla tretia vlna Európskeho prieskumu podnikov nadácie Eurofound. Do prieskumu boli zaradení zástupcovia manažmentu z viac ako 24 000 podnikov. Ak to bolo možné, rozhovory sa uskutočnili aj so zástupcami zamestnancov, a to v 6 800 z týchto podnikov. V prieskume sa zachytávali postupy na pracoviskách z hľadiska organizácie práce, riadenia ľudských zdrojov, priamej účasti a sociálneho dialógu. Po uvedení výsledkov sa v tejto správe potom skúma, ako tieto postupy vzájomne súvisia a ako súvisia s výsledkami podnikov a zamestnancov. Podľa celkových zistení podniky, ktoré používali spoločné rozhodovanie zamestnancov a riadiacich pracovníkov o každodenných úlohách, majú mierne štruktúrovanú vnútornú organizáciu, do riadenia ľudských zdrojov investujú v obmedzenej miere, ale majú rozsiahle postupy pre priamu účasť, dosahujú najlepšie výsledky z hľadiska výkonnosti podniku, ako aj dobrých podmienok na pracoviskách.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár