New forms of employment

Report
Aktualizované
12 marec 2015
Zverejnené
12 marec 2015
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000. While there is wide diversity in terms of their characteristics and employment relationship, all the forms aim to increase flexibility for employers and/or employees. Although some have the potential to benefit employers and employees equally, in a few cases concerns have been raised about their impact on working conditions and the labour market. The report concludes with recommendations about the need to raise awareness of the potential problems and establish safety nets for workers. An executive summary and case studies are also available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  EF1461
  ISBN: 
  978-92-897-1594-2
  Catalogue: 
  TJ-02-17-722-EN-N
  DOI: 
  10.2806/937385
  Catalogue info

  New forms of employment

  Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14611
  Catalogue info

  Nové formy zamestnávania

  Authors: 
  Eurofound

  V rámci Európy sa objavujú nové formy zamestnávania, ktoré sa v mnohých smeroch líšia od tradičných  štandardných alebo neštandardných zamestnaní. Niektoré premieňajú vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, niektoré menia organizáciu práce a rozvrhnutia práce, a niektoré robia oboje. Tento projekt identifikoval deväť foriem zamestnávania, ktoré sa približne od roku 2000 objavujú ako nové alebo sa ich dôležitosť zvyšuje. I keď sú rôznorodé, všetky zvyšujú flexibilitu pre zamestnávateľov alebo zamestnancov alebo pre oboch. Niektoré z nich majú potenciál byť prospešné rovnako pre zamestnávateľov aj zamestnancov, ale niektoré vyvolávajú obavy vo vzťahu k ich vplyvu na pracovné podmienky a trh práce. Táto správa poskytuje politické odporúčania na zvýšenie povedomia o potenciálnych problémoch a vytvorenie záchranných sociálnych sietí pre zamestnancov.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár