Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

Report
Zverejnené
22 október 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutionaRead more

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment. This study shows the challenges involved in combining work and care, and what measures are available to working carers to allow them to balance these demands. Such measures may be contained in national labour legislation, collective agreements or company initiatives – or in a combination of the three. While a few EU Member States are much further along than others in terms of enabling people to combine working life with care, a great deal remains to be done in all countries to enable working carers to remain in the job market while meeting the demands of looking after a relative at home. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  126
  Referenčné č.: 
  EF1534
  ISBN: 
  978-92-897-1392-4
  Katalógové č.: 
  TJ-04-15-472-EN-N
  DOI: 
  10.2806/766197
  Catalogue info

  Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

  As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF15341
  Catalogue info

  Práca a starostlivosť: opatrenia na ich zosúladenie v čase demografických zmien

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Keďže priemerný vek obyvateľov Európy a európskej pracovnej sily rastie, čoraz viac ľudí v produktívnom veku bude musieť skĺbiť zamestnanie s poskytovaním starostlivosti, najmä o starších príbuzných. Na organizovaní takejto starostlivosti sa podieľajú viaceré subjekty a inštitúcie a mnohé inštitucionálne rámce upravujú problematiku zosúladenia poskytovania starostlivosti a práce. V tejto štúdii sa odhaľuje, ako zamestnaní opatrovatelia kombinujú prácu so starostlivosťou o príbuzných a aké opatrenia môžu využiť na dosiahnutie rovnováhy medzi týmito požiadavkami. Takéto opatrenia môžu byť súčasťou vnútroštátnych pracovnoprávnych predpisov, kolektívnych zmlúv alebo podnikových iniciatív alebo môžu byť kombináciou všetkých troch. Niektoré členské štáty EÚ sú z hľadiska toho, ako umožňujú ľuďom skĺbiť  pracovný život s poskytovaním starostlivosti, oveľa ďalej než ostatné. Stále  je však potrebné vykonať veľa práce na to, aby zamestnaní opatrovatelia mohli zotrvať na trhu práce a súčasne plniť aj potreby starostlivosti o príbuzného doma.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár