Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

Report
Zverejnené
24 august 2015
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends in key dimensions of job quality and maps the patterns of convergence and divergence. It offers an up-to-date analysis of changes in job quality across the EU, providing new insights to inform policymaking. The study concludes that dedicated political effort is still needed to improve job quality since this does not appear to be an automatic consequence of economic or technological development. 

 • Report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1521
  ISBN: 
  978-92-897-1379-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/053563
  Catalogue info

  Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

  This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15211
  Catalogue info

  Konvergencia a divergencia kvality pracovných miest v Európe 1995 – 2010

  Authors: 
  Eurofound

  V tejto správe sa skúmajú vzostupné a zostupné trendy v kvalite pracovných miest v Európe od roku 1995 do roku 2010. Zlepšenie a harmonizácia pracovných podmienok sú hlavné ciele Európskej únie, ale kvalitu pracovných miest ovplyvňuje mnoho faktorov. V správe sa určuje štatistická významnosť trendov v prípade kľúčových oblastí kvality pracovných miest a mapujú sa modely konvergencie a divergencie. Správa obsahuje aktuálnu analýzu zmien kvality pracovných miest v EÚ a poskytuje nové pohľady pre tvorbu politík. V štúdii sa dospelo k záveru, že je ešte potrebné vyvinúť osobitné politické úsilie na zlepšenie kvality pracovných miest, keďže sa nezdá, že ide o automatický dôsledok hospodárskeho alebo technologického rozvoja.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár