Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

Report
Aktualizované
29 október 2015
Zverejnené
29 október 2015
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality. The knock-on effects of poor job quality and unacceptable working conditions for these workers are significant in terms of psychosocial and physical health, job security, work–life balance, career path and, ultimately, the sustainability of their work. Based on data from the European Working Conditions Survey 2010 and the EU Labour Force Survey 2013, the report presents examples of initiatives, policies and measures across the 28 EU Member States that aim to improve overall working conditions in these disadvantaged occupations. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  132
  Reference No: 
  EF1544
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-01-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

  Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15441
  Catalogue info

  Zlepšenie pracovných podmienok v povolaniach s viacerými znevýhodneniami

  Authors: 
  Eurofound

  V tejto správe sa skúmajú pracovné podmienky pracovníkov – najmä stredne až nízko kvalifikovaných a nekvalifikovaných – v povolaniach , v prípade ktorých sa zistila nízka úroveň kvality pracovných miest meraná pomocou štyroch kľúčových ukazovateľov: príjem, vyhliadky, pracovný čas a inherentná kvalita pracovného miesta. Následné vplyvy zlej kvality pracovných miest a neprijateľných pracovných podmienok na týchto pracovníkov sú významné z hľadiska psychosociálneho a fyzického zdravia, bezpečnosti práce, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, kariéry a v konečnom dôsledku udržateľnosti ich práce. Na základe údajov z Európskeho prieskumu pracovných podmienok z roku 2010 a zisťovania pracovných síl z roku 2013 sa v správe uvádzajú príklady iniciatív, politík a opatrení v rámci 28 členských štátov EÚ, ktoré sú zamerané na celkové zlepšenie pracovných podmienok v týchto znevýhodnených povolaniach.  

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár