Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

Report
Aktualizované
6 október 2015
Zverejnené
9 september 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation aRead more

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States. The analysis reveals that while there is significant variation in the types of WPI practices in companies, the process of why and how these practices are implemented shows considerable similarity. While the reasons for introducing WPI are mainly related to enhancing efficiency, competitiveness and innovation, one positive result seems to be to strengthen the position of employees and employee representatives. As a result, WPI outcomes often lead to both enhanced economic performance and a better quality of working life for all concerned. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  74
  Referenčné č.: 
  EF1540
  ISBN: 
  978-92-897-1393-1
  Katalógové č.: 
  TJ-01-15-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/64717
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

  Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF15401
  Catalogue info

  Inovácia pracovísk v európskych podnikoch

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Inovácia pracovísk sa vzťahuje na postupy, ktoré zamestnancom umožňujú participovať na organizačných zmenách tak, aby sa zvýšila kvalita ich pracovného života a výkonnosť organizácie. V tejto správe sa skúmajú motívy zavádzania inovácie pracovísk a opisuje sa jej realizácia v podnikoch v rámci Európy. Analyzujú sa v nej vplyvy inovácie pracovísk z hľadiska jednotlivých subjektov – organizácia, manažment, zamestnanci a zástupcovia zamestnancov v 51 podnikoch v 10 členských štátoch EÚ. Z analýzy vyplýva, že aj keď existujú významné rozdiely, pokiaľ ide o typy postupov inovácie pracovísk v podnikoch, prejavuje sa však značná podobnosť v tom, prečo a ako sa tieto typy postupy realizujú. Aj keď dôvody zavádzania inovácie pracovísk súvisia hlavne so zvýšením efektívnosti, konkurencieschopnosti a inovácií, jedným z pozitívnych výsledkov je, ako sa ukazuje, posilnenie postavenia zamestnancov a zástupcov zamestnancov. Výsledky inovácie pracovísk prispievajú preto často k lepšej hospodárskej výkonnosti, ako aj k lepšej kvalite pracovného života všetkých zainteresovaných.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár