Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Zverejnené
1 marec 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member StatesRead more

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  102
  Referenčné č.: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Katalógové č.: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF15731
  Catalogue info

  Vývoj pracovného času v 21. storočí: trvanie pracovného času a jeho regulácia v EÚ

  Autor(-i): 
  Eurofound

  V tejto správe sa analyzujú hlavné trendy a míľniky charakterizujúce vývoj najdôležitejších aspektov kolektívne dohodnutého pracovného času v Európskej únii v prvom desaťročí 21. storočia. Vychádzajúc predovšetkým z informácií, ktoré nadácia Eurofound zhromaždila zo všetkých členských štátov EÚ a Nórska, sa táto správa zameriava konkrétne na päť odvetví: chemický priemysel, obrábanie kovov, bankovníctvo, maloobchod a verejná správa. Opisujú sa v nej inštitucionálne systémy regulácie a hodnotí sa vývoj dohodnutého počtu pracovných hodín (predpokladané hodiny strávené prácou podľa kolektívnej zmluvy alebo dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami) a obvyklého počtu pracovných hodín (hodiny obvykle strávené pracovnými činnosťami) v období rokov 1999 až 2014. V správe sa poukazuje na napätie, ktoré existuje medzi tlakom na zníženie počtu pracovných hodín v prospech lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a menšieho počtu zdravotných problémov u zamestnancov a potrebou flexibility pracovného času, ktorý umožňuje splniť požiadavky moderného svetového hospodárstva.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentáre

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Pridať nový komentár