Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Zverejnené
30 september 2016
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU.

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Catalogue: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16301
  Catalogue info

  Mapovanie kľúčových dimenzií pracovnoprávnych vzťahov v Európe

  Authors: 
  Eurofound

  V tejto správe sa mapujú, analyzujú a rozoberajú kľúčové dimenzie a ukazovatele pre porovnávací rámec pracovnoprávnych vzťahov. Ďalej sa identifikujú a hodnotia existujúce zdroje údajov, ktoré sa môžu použiť na meranie jednotlivých dimenzií porovnávacieho rámca. Nakoniec sa identifikujú prípadné chýbajúce údaje, ktoré sa budú môcť doplniť na základe budúcej práce nadácie Eurofound v roku 2017 „Uplatňovanie kľúčových dimenzií pracovnoprávnych vzťahov“. Zistenia poukazujú na dôležitosť kľúčových dimenzií pre európske vlády a sociálnych partnerov. Navrhovaný koncepčný rámec a kľúčové dimenzie môžu slúžiť ako nástroj monitorovania na hodnotenie vývoja v oblasti zásad, hodnôt a ich praktického uplatňovania v systémoch pracovnoprávnych vzťahov v EÚ.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár