New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

Report
Zverejnené
12 júl 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relatiRead more

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years. The report looks at the way social partners are exploring new topics and new tools, and developing innovative approaches. At least two different types of new topics can be identified: those that are new from an EU-wide perspective (such as climate change) and those that are new only for some Member States (such as gender equality). The study examines the practices of the social partners at cross-sectoral, sectoral and national level, covering 2000–2014. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  82
  Referenčné č.: 
  EF1619
  ISBN: 
  978-92-897-1540-9
  Katalógové č.: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96912
  Catalogue info

  New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

  Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF16191
  Catalogue info

  Nové témy, nové nástroje a inovačné postupy prijímané sociálnymi partnermi

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Sociálny dialóg je v Európe stále veľmi dôležitý. Nedávne politické diskusie na úrovni EÚ poukázali na to, že najmä od krízy z roku 2008 sa objavujú nové diskusie o sociálnej spravodlivosti, demokracii, kvalite práce a nových modeloch pracovnoprávnych vzťahov, ktoré stavajú tradičné vzťahy medzi sociálnymi partnermi a systémy sociálneho dialógu pred nové výzvy. Hlavným cieľom tejto porovnávacej štúdie je zhromaždiť informácie o tom, ako sociálni partneri v krajinách EÚ-28 a v Nórsku reagovali na mnohé nové politické, právne a sociálne problémy, ktoré sa v posledných rokoch objavili. Táto správa sa zameriava na spôsob, akým sociálni partneri preskúmavajú nové témy a nové nástroje a ako vyvíjajú inovačné prístupy. Možno identifikovať minimálne dva rôzne typy nových tém: tie, ktoré sú nové z pohľadu celej EÚ (napríklad zmena klímy), a tie, ktoré sú nové len pre niektoré členské štáty (napríklad rodová rovnosť). V štúdii sa skúmajú postupy sociálnych partnerov na medziodvetvovej, odvetvovej a vnútroštátnej úrovni v rokoch 2000 až 2014.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár