Role of the social partners in the European Semester

Report
Zverejnené
16 február 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutiRead more

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement. This report assesses the degree to which the social partners are involved in the different stages of the European Semester procedure on matters regarding employment and social policy issues and how their involvement could be enhanced. At the same time, it examines the role played by the European Commission and the national governments in communicating the country-specific recommendations. The study also looks at the views of the social partners themselves. The report was compiled on the basis of desk research and individual national reports submitted by Eurofound’s network of European correspondents covering all 28 EU Member States. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  64
  Referenčné č.: 
  EF1570
  ISBN: 
  978-92-897-1436-5
  Katalógové č.: 
  TJ-01-15-862-EN-N
  DOI: 
  10.2806/1718
  Catalogue info

  Role of the social partners in the European Semester

  This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF15701
  Catalogue info

  Úloha sociálnych partnerov EÚ v európskom semestri

  Autor(-i): 
  Eurofound

  V tejto správe sa skúma zapájanie hlavných sociálnych partnerov do európskeho semestra na úrovni EÚ a na národnej úrovni v období rokov 2011 – 2014. Aj keď ich úloha v rámci európskeho semestra nie je stanovená v európskej správe hospodárskych záležitostí (balík šiestich legislatívnych aktov známy ako „Six Pack“), európske inštitucionálne orgány považujú obe strany za kľúčové pre rozvoj tohto semestra a vyzývajú k ich užšiemu zapojeniu. V tejto správe sa hodnotí, v akej miere sa sociálni partneri zapájajú do rôznych fáz procesu európskeho semestra v otázkach týkajúcich sa zamestnanosti a záležitostí sociálnej politiky a ako by sa ich zapojenie mohlo posilniť. Skúma sa v nej tiež úloha, ktorú zohráva Európska komisia a národné vlády pri komunikácii odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Štúdia sa zaoberá aj stanoviskami samotných sociálnych partnerov. Správa bola vypracovaná na základe teoretického výskumu a jednotlivých národných správ predložených sieťou európskych korešpondentov nadácie Eurofound pokrývajúcej všetkých 28 členských štátoch EÚ.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár