Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

Report
Zverejnené
6 september 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 21 languages
Prevziať

Zhrnutie

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social Read more

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion. The link between social dialogue and productivity and competitiveness has been the subject of much research, particularly since the advent of the economic crisis in 2008. In some countries, decentralised bargaining is part of a coordinated system, but in others key aspects of coordinated social dialogue, such as company-level worker representation, are missing. This report identifies how management, employees and their representatives find common solutions to common problems. It also describes the measures, especially innovative approaches, that have been established through social dialogue in response to new workplace challenges.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  76
  Referenčné č.: 
  EF1633
  ISBN: 
  978-92-897-1547-8
  Katalógové č.: 
  TJ-04-16-535-EN-N
  DOI: 
  10.2806/439918
  Catalogue info

  Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

  Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  Ef16331
  Catalogue info

  Dohody výhodné pre všetky strany: inovatívne opatrenia prostredníctvom sociálneho dialógu na úrovni spoločnosti

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Dobre fungujúci sociálny dialóg je kľúčovým prvkom úspešného navrhovania a uskutočňovania reforiem potrebných na zvýšenie konkurencieschopnosti európskych hospodárstiev a vytváranie pracovných miest. Vyvažuje záujmy pracovníkov a zamestnávateľov a prispieva k hospodárskej konkurencieschopnosti i sociálnej súdržnosti. Prepojenie medzi sociálnym dialógom na jednej strane a produktivitou a konkurencieschopnosťou na strane druhej bolo predmetom intenzívneho výskumu najmä od začiatku hospodárskej krízy v roku 2008. V niektorých krajinách je decentralizované vyjednávanie súčasťou koordinovaného systému, v iných však kľúčové aspekty koordinovaného sociálneho dialógu, napríklad zastúpenie pracovníkov na úrovni spoločnosti, chýbajú. V tejto správe sa zisťovalo, ako vedenie, zamestnanci a ich zástupcovia hľadajú spoločné riešenia spoločných problémov. Opisujú sa v nej aj opatrenia – mimoriadne inovatívne prístupy, ktoré boli zavedené prostredníctvom sociálneho dialógu v odpovedi na nové výzvy na pracoviskách.

  K dispozícii na stiahnutie v 21 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár