Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

Report
Zverejnené
27 apríl 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their rolRead more

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies. This report examines how public authorities are currently regulating labour market intermediaries across Member States, highlighting the effectiveness or otherwise of different registration or licensing schemes. It also examines activities by social partners aimed at preventing the trafficking of labour. The overall aim is to contribute to the development of a best practice guide for public authorities to encourage better monitoring and enforcement of regulations deterring trafficking for the purpose of labour exploitation. 

Individual national contributions are available.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  62
  Referenčné č.: 
  EF1603
  ISBN: 
  978-92-897-1421-1
  Katalógové č.: 
  TJ-04-16-215-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75809
  Catalogue info

  Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

  The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF16031
  Catalogue info

  Regulácia sprostredkovateľov na trhu práce a úloha sociálnych partnerov pri prevencii obchodovania s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Právo na voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie bolo zakotvené v článku 48 Zmluvy o založení EHS z roku 1957. V súčasnosti súkromní sprostredkovatelia na trhu práce – ako sú agentúry dočasného zamestnávania a agentúry sprostredkujúce zamestnanie – prispievajú k uľahčeniu tejto pracovnej mobility v rámci svojej úlohy sprostredkovateľa medzi jednotlivými pracovníkmi a organizáciami, ktoré potrebujú pracovnú silu. Vzhľadom na nedostatky v regulácii však niektorí pracovníci a zraniteľné skupiny riskujú vykorisťovanie zo strany podvodných agentúr. V tejto správe sa skúma, ako verejné orgány v súčasnosti regulujú sprostredkovateľov na trhu práce v jednotlivých členských štátoch s dôrazom na účinnosť alebo rôzne registračné či licenčné schémy. Takisto sa skúma činnosť sociálnych partnerov zameraná na prevenciu obchodovania s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania. Hlavným cieľom je prispieť k rozvoju príručky osvedčených postupov pre verejné orgány s cieľom podporiť lepšie monitorovanie a presadzovanie predpisov zameraných na odrádzanie od obchodovania s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár