Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

Report
Aktualizované
14 december 2016
Zverejnené
14 december 2016
Formáty
Executive summary in 21 languages

PDF

Zhrnutie

This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners. The study finds that the main countries affected made many efforts to provide faster and easier access to their labour markets for asylum seekers. In some, the social partners have been active in designing more effective labour market integration policies and have launched some promising initiatives. The sudden and large inflow of asylum seekers, however, posed many challenges, and it remains to be seen how those obstacles can be overcome. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1646
  ISBN: 
  978-92-897-1559-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-956-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18416
  Catalogue info

  Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

  This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16461
  Catalogue info

  Prístupy k integrácii utečencov a žiadateľov o azyl na trh práce

  Authors: 
  Eurofound

  V tejto správe sa vysvetľuje existujúci výskum o integrácii utečencov a žiadateľov o azyl na trh práce v reakcii na utečeneckú krízu. Aktualizujú sa v nej informácie o legislatíve a praktických opatreniach v prvej polovici roku 2016, skúma sa integrácia na trh práce v širších súvislostiach týkajúcich sa prijímania žiadateľov o azyl a poskytovania podpory žiadateľom o azyl, ako aj utečencom a skúma sa úloha sociálnych partnerov. V rámci štúdie sa zistilo, že hlavné krajiny postihnuté utečeneckou krízou sa usilovali zabezpečiť rýchlejší a jednoduchší prístup žiadateľov o azyl na ich trhy práce. V niektorých boli sociálni partneri aktívni pri formulovaní účinnejších politík integrácie na trh práce a začali niektoré sľubné iniciatívy. Náhly a rozsiahly prílev žiadateľov o azyl, však predstavoval mnohé výzvy a uvidí sa, ako sa tieto prekážky budú dať prekonať.

  Available in 21 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár