Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

Report
Zverejnené
9 september 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. RRead more

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. Reduction of working time is one approach to enabling people to work longer than would have been feasible if they continued working full time. But a barrier to reduction of hours is the loss of income. Partial retirement schemes address this barrier by substituting part of the income loss with a partial pension or benefits. This report investigates how partial retirement schemes can contribute to sustainable and adequate pension systems by enabling and motivating people to extend their working lives. It maps schemes at the national and sector levels in the EU and Norway, examines their characteristics and assesses their impact on the extension of working lives. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  88
  Referenčné č.: 
  EF1629
  ISBN: 
  978-92-897-1541-6
  Katalógové č.: 
  TJ-04-16-465-EN-N
  DOI: 
  10.2806/004233
  Catalogue info

  Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

  Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF16291
  Catalogue info

  Predĺženie pracovného života prostredníctvom systémov flexibilného odchodu do dôchodku: čiastočný odchod do dôchodku

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Viaceré členské štáty EÚ realizovali reformy s cieľom zlepšiť udržateľnosť svojich dôchodkových systémov. Vplyv odrádzania od predčasného odchodu do dôchodku a zvyšovania vekovej hranice odchodu do dôchodku na skutočný vek odchodu do dôchodku je však obmedzený, pretože mnohí ľudia nemôžu alebo nie sú motivovaní pracovať až do dosiahnutia dôchodkového veku. Jedným z prístupov, ktorý umožňuje ľuďom pracovať dlhšie než by bolo možné, ak by naďalej pracovali na plný úväzok, je skrátenie pracovného času. Prekážkou znižovania počtu hodín je však strata príjmu. V systémoch čiastočného odchodu do dôchodku sa rieši táto prekážka nahradením časti strateného príjmu čiastočným dôchodkom alebo dávkami sociálneho zabezpečenia. V tejto správe sa skúma, ako môžu systémy čiastočného odchodu do dôchodku prispieť k udržateľným a primeraným dôchodkovým systémom tým, že umožňujú ľuďom a motivujú ich predĺžiť si pracovný život. Uvádza sa v nej prehľad systémov na národnej a odvetvovej úrovni v EÚ a Nórsku, ich charakteristík a posúdenie ich vplyvu na predĺženie pracovného života.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár