The gender employment gap: Challenges and solutions

Report
Aktualizované
11 október 2016
Zverejnené
11 október 2016
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almost all Member States. Fostering higher participation of women is crucial to meet the Europe 2020 target to achieve an overall employment rate of at least 75% by 2020. This report explores the main characteristics and consequences of gender gaps in labour market participation. It finds that the total cost of a lower female employment rate was €370 billion in 2013, corresponding to 2.8% of EU GDP. The report also examines policies and measures aimed at fostering female labour market participation, which could be central to closing gender gaps. An executive summary is available - see Related content. An annex, published separately, contains details of policy measures to support the labour market participation of women. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  106
  Reference No: 
  EF1638
  ISBN: 
  978-92-897-1550-8
  Catalogue: 
  TJ-02-16-865-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75749
  Catalogue info

  The gender employment gap: Challenges and solutions

  Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16381
  Catalogue info

  Rozdiel v zamestnanosti mužov a žien: problémy a riešenia

  Authors: 
  Eurofound

  Účasť žien na trhu práce v Európskej únii vzrástla v posledných desaťročiach, v roku 2014 prekročila 70 %. V tomto roku ženy tvorili takmer 46 % aktívneho obyvateľstva na trhu práce v EÚ. Miera zamestnanosti a účasti žien na trhu práce sú však stále nižšie ako u mužov takmer vo všetkých členských štátoch. Podporovať vyššie zastúpenie žien je základom na splnenie cieľa stratégie Európa 2020, aby sa dosiahla celková miera zamestnanosti vo výške aspoň 75 % do roku 2020. Táto správa skúma hlavné charakteristiky a dôsledky rodových rozdielov v účasti na trhu práce. Zistilo sa, že celkové náklady nižšej miery zamestnanosti žien boli v roku 2013 370 miliárd EUR, čo zodpovedá 2,8 % HDP EÚ. Predmetom správy sú tiež politiky a opatrenia zamerané na podporu účasti žien na trhu práce, ktoré by mohli byť predpokladom na vyrovnanie rodových rozdielov.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár