Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

Report
Aktualizované
18 august 2016
Zverejnené
04 august 2016
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to publicly funded services, the economy and society that investment in good quality accommodation can deliver are not always obvious. While housing policies are the prerogative of national governments, many Member States face similar challenges in this field. In some, projects to improve inadequate housing have already provided valuable practical experience that can usefully be shared, and this report presents eight such case studies. While improving poor living conditions would be costly, the report suggests the outlay could be recouped quite quickly from savings on healthcare and a range of publicly funded services – in the EU as a whole, for every €3 invested in improving housing conditions, €2 would come back in savings in one year. 

With contributions from Robert Anderson, Pierre Faller, Jan Vandamme (Eurofound) and Madison Welsh.

 • Full report

  Number of Pages: 
  114
  Reference No: 
  EF1604
  ISBN: 
  978-92-897-1478-5
  Catalogue: 
  TJ-01-16-429-EN-N
  DOI: 
  10.2806/049107
  Catalogue info

  Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

  This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16041
  Catalogue info

  Nevhodné bývanie v Európe: Náklady a dôsledky

  Authors: 
  Eurofound

  Cieľom tejto správy je lepšie pochopiť skutočné náklady na nevhodné bývanie členskými štátmi EÚ a navrhnúť politické iniciatívy, ktoré by mohli pomôcť riešiť ich sociálne a finančné dôsledky. Celkový dopad nevhodného bývania sa prejaví až v dlhšom časovom horizonte a úspory vo verejne financovaných službách, pre hospodárstvo a spoločnosť, ktoré investície do kvalitného ubytovania môžu priniesť, nie sú vždy zrejmé. Zatiaľ čo bytová politika je viac výsadou národných vlád než konkrétnou právomocou EÚ, mnoho členských štátov v tejto oblasti čelí podobným výzvam. V niektorých prípadoch projekty zamerané na riešenie nevhodného bývania poskytli cenné praktické skúsenosti, ktoré môžu byť účelne spoločne využívané, a táto správa predstavuje osem takýchto prípadových štúdií z viacerých európskych krajín. Kým by bolo zlepšenie zlých životných podmienok nákladné, správa naznačuje, že výdavky by mohli byť kompenzované pomerne rýchlo z úspor z mnohých verejne dotovaných alebo financovaných služieb.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár