Industrial relations and social dialogue

The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Zverejnené
19 december 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the reRead more

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  82
  Referenčné č.: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Katalógové č.: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info

  The concept of representativeness at national, international and European level

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF16441
  Catalogue info

  Pojem reprezentatívnosti na vnútroštátnej, medzinárodnej a európskej úrovni

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Reprezentatívnosť sociálnych partnerov dodáva legitimitu ich rôznym úlohám vo vzťahoch medzi sociálnymi partnermi, či už prostredníctvom sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania, alebo účasti na tvorbe a uskutočňovaní vládnej politiky. V tejto správe sa porovnávajú rôzne spôsoby vymedzenia pojmu reprezentatívnosti sociálnych partnerov na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni. Zo správy je zrejmé, že reprezentatívnosť sa v 28 členských štátoch a Nórsku chápe rôzne, pričom vo väčšine krajín je charakteristická kombinácia súladu s právnymi predpismi a vzájomného uznania. Na základe informácií poskytnutých národnými korešpondentmi v 28 členských štátoch EÚ a Nórsku sa v správe analyzuje pojem reprezentatívnosti na vnútroštátnej úrovni skúmaním hlavných prvkov, ako je volebný úspech, organizačná sila, pokiaľ ide o členskú základňu, a schopnosť vyjednávať. Záverečný odsek je venovaný metodike, ktorú používa nadácia Eurofound na posudzovanie reprezentatívnosti od roku 1996, a vyvstáva otázka, či by sa tento prístup nemal po 10-ročnom uplatňovaní spresniť alebo zmeniť.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár