New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

Report
Zverejnené
21 november 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať
Autor(-i): 
Mandl, Irene

Zhrnutie

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needsRead more

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies. These companies have joint responsibility and liability towards the shared workers who are ensured ‘equal pay, equal treatment’ with core staff. Yet in spite of the win–win potential of this employment form for both companies and workers, it is not widely known and only marginally used. This report explores the preconditions for a further spread of strategic employee sharing as well as its impact on employers and employees. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  40
  Referenčné č.: 
  EF1643
  ISBN: 
  978-92-897-1553-9
  Katalógové č.: 
  TJ-06-16-031-EN-C
  DOI: 
  10.2806/470081
  Catalogue info

  New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

  Autor(-i): 
  Mandl, Irene

  Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF16431
  Catalogue info

  Nové formy zamestnávania: Rozvoj potenciálu strategického spoločného využívania zamestnancov

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Hoci na európskych trhoch práce stále prevládajú štandardné postupy pri zamestnávaní, čoraz viac sa rozvíja kombinácia nových foriem zamestnania, pričom sa a ich vplyvy na pracovné podmienky líšia. Štúdia skúma strategické spoločné využívanie zamestnancov ako formu zamestnávania v podnikoch so špecifickými potrebami v oblasti ľudských zdrojov, ktoré sa často opakujú, ale nie sú dôvodom na vytvorenie stáleho miesta na plný úväzok. Táto forma spočíva v zamestnaní jedného alebo viacerých pracovníkov, ktorí pracujú na špecifických zadaniach a ktorých schopnosti a čas sú rozdelené medzi skupinu podnikov. Podniky nesú spoločne zodpovednosť a záväzky voči spoločne využívaným zamestnancom, ktorí majú zaistené rovnaké odmeňovanie a rovnaké zaobchádzanie ako stáli zamestnanci. Aj napriek obojstranne prospešnému potenciálu tejto formy zamestnania pre podniky i zamestnancov, nie je táto forma známa a používa sa len okrajovo. Uvedená správa skúma predpoklady pre ďalšie rozšírenie strategického spoločného využívania zamestnancov, ako aj jeho vplyv na zamestnávateľov a zamestnancov.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár