Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Aktualizované
2 august 2016
Zverejnené
27 júl 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour Read more

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  98
  Referenčné č.: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Katalógové č.: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF16101
  Catalogue info

  Udržateľná práca v priebehu celého života: vnútroštátne politiky a stratégie

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Európske krajiny čelia výzvam spojeným so starnutím populácie, ktoré ešte posilňuje úbytok pracovnej sily, viac neistých druhov zamestnania a v mnohých prípadoch znižujúci sa počet pracovných miest v dôsledku hospodárskej krízy. V dôsledku toho sa otázka, ako umožniť, aby sa viac ľudí zapojilo na trhu práce a pokračovalo v tom až do vyššieho veku, stala kľúčovou politickou otázkou vo všetkých členských štátoch EÚ. Tieto výzvy možno vyriešiť prijatím takého prístupu k práci, ktorého stredobodom je udržateľnosť. Udržateľná práca znamená, že „životné a pracovné podmienky sú také, ktoré podporujú ľudí v zapájaní sa a zotrvaní v práci v priebehu celého predĺženého pracovného života“. Táto štúdia analyzuje vnútroštátne politiky, ktoré pomáhajú dosahovať udržateľnú prácu v 10 členských štátoch EÚ. Zaoberá sa tým, ako sa tieto politiky implementujú, či sa integrujú do súdržného rámca a či sa dopĺňajú, alebo si protirečia.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár