Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Aktualizované
17 november 2016
Zverejnené
17 november 2016
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  162
  Reference No: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Catalogue: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16341
  Catalogue info

  Šiesty európsky prieskum pracovných podmienok – súhrnná správa

  Authors: 
  Eurofound

  Šiesty európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) stavia na skúsenostiach z predchádzajúcich piatich prieskumov, ktoré vykreslili pestrý  obraz Európy, čo sa týka práce vo všetkých krajinách, povolaniach, sektoroch a vekových skupín. Priority politiky zamestnanosti EÚ majú za cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti, predĺžiť pracovný život, zvýšiť účasť žien, rozvíjať produktivitu a inovácie a adaptovať sa na digitálnu výzvu. Úspech týchto politík závisí nielen od zmien vonkajšieho trhu práce, ale aj od rozvoja dobrých pracovných podmienok a kvality práce. Zistenia z EWCS upriamujú pozornosť na druhy a rozsah činností, ktoré by politické subjekty mohli vypracovať na riešenie súčasných problémov Európy. Analýza skúma zistenia pomocou siedmich indexov kvality pracovných miest – fyzického prostredia, intenzity práce, kvality pracovného času, sociálneho prostredia, zručnosti a voľnosti uváženie, miezd a vyhliadok – a kategorizuje pracovníkov do piatich typových profilov kvality pracovných miest. Na základe osobných rozhovorov s 43 850 pracovníkmi v 35 európskych krajinách sa šiesty EWCS pokúša zachytiť najrôznejšie aspekty sveta práce v dnešnej Európe.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár