Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers

Report
Zverejnené
28 november 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of dRead more

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of decrease or very slow growth in the services provided in public care homes. This report examines services in the public and private sectors, how they differ in the services they provide in terms of the quality, accessibility and efficiency of services. As private provision increases, costs to users are likely to become a more significant barrier issue unless there is an increase in public benefits to subsidise use. There are also some differences in the location of different types of care homes, with private care homes more likely to be found in affluent urban areas. Differences in the types of residents are influenced by the profitability of the services they require. 

Read less

Formáty

 • Správa

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF17231
  Catalogue info

  Opatrovateľské zariadenia pre starších Európanov: Verejní, komerční a neziskoví poskytovatelia

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Táto správa obsahuje prehľad toho, ako sa za uplynulé desaťročie zmenilo poskytovanie služieb verejnými a súkromnými (komerčnými aj neziskovými) opatrovateľskými zariadeniami pre starších ľudí. Aj keď došlo k významným zmenám vo veľkosti a vlastníctve opatrovateľských zariadení, neexistujú údaje harmonizované v rámci celej EÚ, ktoré by boli rozčlenené podľa typu vlastníctva a/alebo hospodárskeho účelu poskytovateľov služieb. V správe sú spojené dostupné údaje a obsiahnuté sú aj informácie zo štúdií, hodnotení a prieskumov o rozdieloch v dostupnosti, kvalite a efektívnosti služieb poskytovaných vo verejných a súkromných opatrovateľských zariadeniach pre starších ľudí. Informácie boli zhromaždené najmä prostredníctvom prehľadu literatúry a Siete európskych korešpondentov nadácie Eurofound, ktorá poskytla údaje z národných štatistických úradov a štúdií.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár