Delivering hospital services: A greater role for the private sector?

Report
Zverejnené
27 január 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private provideRead more

In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private providers. What are the consequences of higher private sector involvement for the quality, accessibility and efficiency of services? This report examines the role and contribution of private provision of hospital services in the European Union. It maps the extent of private provision across Europe, examines the drivers for increased private provision, describes how it takes place, and presents the views of different stakeholders. The report also analyses the implications of private provision for the public sector and for the efficiency, accessibility and quality of the services delivered. 

Read less

Formáty

 • Report

  Number of pages: 
  72
  Reference no.: 
  EF1653
  ISBN: 
  ISBN 978-92-897-1565-2
  Catalogue no.: 
  TJ-07-16-076-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96428
  Catalogue info

  Delivering hospital services: A greater role for the private sector?

  In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private providers.

  Formáty

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF16531
  Catalogue info

  Poskytovanie nemocničných služieb: významnejšia úloha pre súkromný sektor?

  Author(s): 
  Eurofound

  V uplynulých desiatich rokoch podstatne vzrástol počet súkromných ziskových nemocníc, kým počet verejných nemocníc klesá. Tento proces vystupňovala nedávna hospodárska a finančná kríza, počas ktorej sa zatváraním nemocníc vytvorili nové príležitosti pre poskytovateľov súkromných nemocničných služieb. Aké sú dôsledky väčšieho zapojenia súkromného sektora, pokiaľ ide o kvalitu, dostupnosť a efektívnosť služieb? V tejto správe sa skúma úloha a príspevok súkromných poskytovateľov nemocničných služieb v Európskej únii. Mapuje sa rozsah súkromného poskytovania týchto služieb v celej Európe, skúmajú sa hybné faktory, ktoré prispievajú k ich zvýšenému poskytovaniu, opisujú sa spôsoby ich poskytovania a uvádzajú sa názory rôznych zainteresovaných strán. Správa tiež obsahuje analýzy vplyvov súkromného poskytovania na verejný sektor a na efektívnosť, dostupnosť a kvalitu poskytovaných služieb.

  Available for download in 22 languages

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár