Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

Report
Zverejnené
4 júl 2017
pdf
Formats and languages
 • Prevziať
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of jobRead more

This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK. It tracks the transitions of their working age populations into and out of inactivity, unemployment and employment (in five wage categories). The study seeks to better understand what happened to workers who lost their jobs during the recession, beyond the headline unemployment statistics. Did they find other work and, if so, was it better or worse paid? Were opportunities for upward occupational mobility affected by the crisis? The findings show that the countries studied fall into three distinct categories based on the degree of occupational mobility characterising their economies. 

Read less

Formats and languages

 • Prevziať
 • Správa

  Referenčné č.: 
  EF1714
  ISBN: 
  978-92-897-1592-8
  Katalógové č.: 
  TJ-01-17-564-EN-N
  DOI: 
  10.2806/145355
  Catalogue info

  Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

  This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF17141
  Catalogue info

  Prechody v rámci zamestnania, medzi stavom zamestnanosti a nezamestnanosti a mobilita medzi pracovnými miestami v Európe: Vplyv veľkej recesie

  Autor(-i): 
  Eurofound

  V tejto štúdii sa skúma zamestnanosť a mobilita medzi pracovnými miestami v Európe pred finančnou krízou v roku 2008 a po nej s cieľom spojiť prechody v rámci zamestnania, medzi stavom zamestnanosti a nezamestnanosti na individuálnej úrovni so všeobecným vývojom na trhu práce počas krízy, ako napríklad prudký nárast nezamestnanosti a fenomén polarizácie práce. V analýze sa porovnáva šesť európskych krajín, ktoré predstavujú rôzne inštitucionálne zoskupenia – Francúzsko, Poľsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Sledujú sa v nej prechody ich obyvateľstva v produktívnom veku do a z neaktivity, nezamestnanosti a zamestnanosti (v piatich mzdových kategóriách). Štúdia je zameraná na lepšie pochopenie toho, čo sa stalo pracovníkom, ktorí prišli o prácu počas recesie, nad rámec prehľadov uvedených v štatistikách nezamestnanosti. Našli si inú prácu a ak áno, bola lepšie alebo horšie platená? Vyskytli sa príležitosti na zvyšovanie mobility medzi pracovnými miestami postihnutej krízou? Zo zistení vyplýva, že skúmané krajiny spadajú do troch odlišných kategórií podľa miery mobility medzi pracovnými miestami charakterizujúcej ich ekonomiky.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár