Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

Report
Zverejnené
24 február 2017
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partners’ involvement in the elaboration of the National Reform Programmes and to what extent they are heard and their views taken into account with regard to social and labour policies. Overall, the involvement of social partners in most Member States is carried out in a relatively smooth way. Some progress can be identified in terms of both the number of Member States in which improvement has taken place and the procedures applied for involving the social partners. However, significant differences remain in the practices, quality and effectiveness of social partner involvement in the European Semester process. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  40
  Reference No: 
  EF1665
  ISBN: 
  978-92-897-1575-1
  Catalogue: 
  TJ-02-17-224-EN-N
  DOI: 
  10.2806/104524
  Catalogue info

  Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

  This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16651
  Catalogue info

  Zapojenie sociálnych partnerov EÚ do európskeho semestra: aktualizácia 2016

  Authors: 
  Eurofound

  Táto správa obsahuje aktuálne informácie o úlohe národných sociálnych partnerov v procese európskeho semestra v období rokov 2015 – 2016. Opisuje hlavný vývoj a zmeny v porovnaní s predchádzajúcou štúdiou Eurofoundu o účasti sociálnych partnerov v období rokov 2011 – 2014. Skúma zapojenie sociálnych partnerov do prípravy programov národných reforiem a mieru, do akej sú vypočutí a v akej sa zohľadňujú ich názory na sociálnu a pracovnú politiku. Celkovo sa zapojenie sociálnych partnerov vo väčšine členských štátov uskutočňuje relatívne hladkým spôsobom. Určitý pokrok sa pozoruje z hľadiska počtu členských štátov, v ktorých došlo k zlepšeniu, a postupov používaných na zapojenie sociálnych partnerov. Výrazné rozdiely pretrvávajú v kvalite a efektívnosti zapojenia sociálnych partnerov do procesu európskeho semestra.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár