Changing places: Mid-career review and internal mobility

Report
Zverejnené
17 január 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifyinRead more

Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age. Following an exploration of career trajectories and transitions, the report focuses on arduous jobs: their incidence across Europe and the implications of such work for career and work sustainability. It examines various tools and strategies used by public authorities and social partners to keep workers in arduous jobs in employment longer. Finally, three case studies – from Belgium, France and the UK – of mid-career reviews undertaken either as pilot projects or as a legislative reform are presented. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  80
  Referenčné č.: 
  EF1620
  ISBN: 
  978-92-897-1442-6
  Katalógové č.: 
  TJ-04-15-951-EN-N
  DOI: 
  10.2806/42599
  Catalogue info

  Changing places: Mid-career review and internal mobility

  Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF16201
  Catalogue info

  Zmena miesta: Prehodnotenie kariéry v strednej fáze a interná mobilita

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Demografické starnutie nás stavia pred otázku, ako udržať pracovníkov dlhšie v zamestnaní bez negatívneho vplyvu na ich zdravie a pohodu. Týka sa to najmä starnúcej pracovnej sily vo fyzicky náročných povolaniach. V tejto správe sa skúma, aký prínos môže mať prehodnotenie kariéry v strednej fáze pri hľadaní možností na posunutie veku odchodu do dôchodku. Na základe preskúmania kariérnych dráh a prechodov sa správa zameriava na pracovné miesta s fyzicky náročnou prácou: ich výskyt v rámci Európy a dôsledky takejto práce na kariéru a udržateľnosť práce. Skúmajú sa v nej rôzne nástroje a stratégie, ktoré verejné orgány a sociálni partneri používajú nato, aby udržali pracovníkov vykonávajúcich ťažkú prácu dlhšie v zamestnaní. Na záver sa uvádzajú tri prípadové štúdie – z Belgicka, Francúzska a Spojeného kráľovstva – týkajúce sa preskúmania kariéry, ktoré prebehli buď ako pilotné projekty, alebo v rámci legislatívnej reformy.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár