Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

Report
Zverejnené
26 jún 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. NewerRead more

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality. It finds that occupations have their own effect on wage inequality as well as mediating other factors such as human capital and social class. It also finds that occupational dynamics did not drive wage inequality developments in the last decade, a period of intense structural change in European labour markets. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  90
  Referenčné č.: 
  EF1710
  ISBN: 
  978-92-897-1580-5
  Katalógové č.: 
  TJ-AN-17-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/332137
  Catalogue info

  Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

  In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF17101
  Catalogue info

  Zmena v povolaniach a mzdová nerovnosť: európsky monitor pracovných miest 2017

  Autor(-i): 
  Eurofound

  V roku 2016, o niečo neskôr než v iných vyspelých ekonomikách, sa v EÚ obnovili všetky straty čistej zamestnanosti, ktoré pretrvávali od svetovej finančnej krízy. Rast zamestnanosti od roku 2013 len nepatrne prispel k dobre plateným pracovným miestam; masívne vzrástol počet nízko a stredne platených pracovných miest. Novšie pracovné miesta sú čoraz pravdepodobnejšie skôr na plný úväzok než na čiastočný úväzok. Prvá časť tejto šiestej výročnej správy európskeho nástroja na monitorovanie pracovných miest sa podrobne zaoberá zmenami v zamestnanosti na úrovni členských štátov a na celkovej úrovni EÚ od druhého štvrťroka 2011 do druhého štvrťroka 2016. V druhej časti sa skúma úloha, ktorú zohrávajú povolania v štruktúrovaní európskej mzdovej nerovnosti. Konštatuje sa v nej, že povolania majú vlastný účinok na mzdovú nerovnosť, ako aj že sprostredkúvajú iné faktory, napr. ľudský kapitál a spoločenskú triedu. Tiež sa v nej konštatuje, že dynamika v povolaniach nespôsobila vývoj mzdovej nerovnosti v poslednom desaťročí, ktoré je obdobím intenzívnej štrukturálnej zmeny na európskych trhoch práce.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár