Social mobility in the EU

Report
Zverejnené
19 apríl 2017
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States. The report also analyses the current policy discourse, examining to what extent social mobility has been visible on the policy agenda in different Member States and how it has been framed and discussed. It goes on to look at barriers to equal opportunities and policies to promote it. Finally, it focuses on developments in the last decade that could foster social mobility in childhood and early education, school and tertiary education, and the labour market. 

Social mobility in the EU: Annexes 1 to 4

 • Report

  Number of Pages: 
  90
  Reference No: 
  EF1664
  ISBN: 
  978-92-897-1577-5
  Catalogue: 
  TJ-01-17-286-EN-N
  DOI: 
  10.2806/420671
  Catalogue info

  Social mobility in the EU

  EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16641
  Catalogue info

  Sociálna mobilita v EÚ

  Authors: 
  Eurofound

  Občania EÚ sa stále viac obávajú, že dnešní mladí ľudia budú mať menej príležitostí vzostupnej sociálnej mobility, ako mala generácia ich rodičov. V tejto správe sa mapujú modely medzigeneračnej sociálnej mobility v štátoch EÚ. Najprv sa rozoberá absolútna sociálna mobilita – zmeny v spoločnostiach, pokiaľ ide o zmenu štruktúr a povolaní a spoločenský pokrok. Pokračuje sa relatívnou sociálnou mobilitou („sociálnou fluiditou“) – príležitosťami na pohyb jednotlivcov medzi pracovnými zaradeniami. História najnovšej sociálnej mobility sa skúma s využitím údajov európskeho sociálneho prieskumu a zistení siete európskych korešpondentov Eurofoundu zo všetkých členských štátov EÚ. V správe sa tiež analyzuje súčasná politická diskusia, pričom sa skúma rozsah, v akom sa sociálna mobilita objavila v politických programoch v rôznych členských štátoch, a rámec a spôsob, akým sa o nej diskutovalo. Správa pokračuje pohľadom na prekážky a politiky podpory rovnakých príležitostí. Nakoniec sa autori správy zamerali aj na vývoj v poslednom desaťročí, ktorý by mohol pomôcť rozvoju sociálnej mobility v detstve a počas predškolskej výchovy, školského a terciárneho vzdelávania a na trhu práce.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár