Working conditions of workers of different ages

Report
Zverejnené
21 december 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms haveRead more

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms have – on the whole – focused on raising the statutory retirement age and providing financial incentives for older workers to remain in work beyond retirement age. However, a range of other factors also influence workers’ decision to continue working into old age – including health and well-being, work–life balance, career prospects and job security, and working conditions such as autonomy, hours of work and psychosocial aspects of the workplace. This report analyses these factors in depth for the 28 EU Member States, using data from the latest European Working Conditions Survey (EWCS 2015) and in the context of Eurofound’s concept of ‘sustainable work over the life course’. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  80
  Referenčné č.: 
  EF1747
  ISBN: 
  978-92-897-1618-5
  Katalógové č.: 
  TJ-06-17-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/879475
  Catalogue info

  Working conditions of workers of different ages

  Demographic change is increasing the number of older workers in employment in Europe. In order for all of them to work beyond 55 or even after the pension age, it is necessary to identify what are the factors preventing or helping workers to have a sustainable work.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF17471
  Catalogue info

  Pracovné podmienky pracovníkov rôzneho veku

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Demografické zmeny pretvárajú podobu pracovného života v rámci celej EÚ. Zvyšujúce sa nároky na zmenšujúcu sa skupinu pracovníkov, ktorí by mali pokryť sociálne potreby starnúceho obyvateľstva, vedú k zvyšovaniu miery zamestnanosti starších pracovníkov a predlžovaniu pracovného života. Reformy politík sa vo všeobecnosti sústreďujú na zvyšovanie zákonného dôchodkového veku a poskytovanie finančnej motivácie pre starších pracovníkov na zotrvanie v práci aj po dosiahnutí dôchodkového veku. Na rozhodnutie pracovníkov pokračovať v práci aj vo vyššom veku však vplýva aj rad ďalších faktorov – vrátane zdravia a pohody, rovnováhy medzi pracovnými a súkromným životom, kariérnych vyhliadok a istoty pracovného miesta, ako aj pracovné podmienky vrátane autonómie, pracovného času a psychosociálnych aspektov na pracovisku. V tejto správe sa tieto faktory podrobne analyzujú v prípade 28 členských štátov EÚ na základe údajov z posledného Európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS 2015) a zasadzujú sa do kontextu konceptu „udržateľnosti práce v priebehu života“ nadácie Eurofound.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár