Working time patterns for sustainable work

Report
Zverejnené
18 september 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights thRead more

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines – from a gender and life course perspective – the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, on the one hand, and workers’ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term. 

Working time patterns for sustainable work - Statistical annex

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  86
  Referenčné č.: 
  EF1720
  ISBN: 
  978-92-897-1600-0
  Katalógové č.: 
  TJ-01-17-771-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736407
  Catalogue info

  Working time patterns for sustainable work

  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF17201
  Catalogue info

  Spôsoby rozvrhnutia pracovného času pre udržateľnú prácu

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Pracovný čas je opakujúcou sa témou štúdií, pretože sa neustále mení povaha práce, jej obsah, podmienky, za ktorých sa vykonáva, aj samotný pracovný trh. Táto správa poskytuje prehľad najnovšieho vývoja v oblasti dĺžky a organizácie pracovného času v EÚ a upozorňuje na najdôležitejšie trendy a rozdiely medzi členskými štátmi. Na základe hĺbkovej analýzy údajov zo šiesteho európskeho prieskumu pracovných podmienok, ktorý sa uskutočnil v roku 2015, sa v správe skúmajú – z rodového hľadiska a z hľadiska celoživotnej perspektívy – prepojenia medzi spôsobmi rozvrhnutia pracovného času, rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom a preferenciami pracovného času na jednej strane a zdravím a pohodou pracujúcich na strane druhej. V správe sa napokon skúma aj rozsah dlhodobej udržateľnosti existujúcich pracovných podmienok a spôsobov rozvrhnutia pracovného času v členských štátoch EÚ.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár