Digital age

Employment and working conditions of selected types of platform work

Report
Aktualizované
24 september 2018
Zverejnené
24 september 2018
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

Platform work is a form of employment that uses an online platform to match the supply of and demand for paid labour. In Europe, platform work is still small in scale but is rapidly developing. The types of work offered through platforms are ever-increasing, as are the challenges for existing regulatory frameworks. This report explores the working and employment conditions of three of the most common types of platform work in Europe. For each of these types, Eurofound assesses the physical and social environment, autonomy, employment status and access to social protection, and earnings and taxation based on interviews with platform workers. A comparative analysis of the regulatory frameworks applying to platform work in 18 EU Member States accompanies this review. This looks into workers’ employment status, the formal relationships between clients, workers and platforms, and the organisation and representation of workers and platforms.

 

Related working papers

NEWLiterature review - Online moderately skilled click-work: Employment and working conditions (wpef19076en - 23/09/2019)
NEWOn-location client-determined moderately skilled platform work: Employment and working conditions (wpef19058en - 23/09/2019)
Platform work: Types and implications for work and employment - Literature review (wpef18004en - 29/05/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Sweden (wpef18058en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Poland (wpef18057en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Italy (wpef18056en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Germany (wpef18055en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: France (wpef18054en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Austria (wpef18053en - 29/06/2018)
Beschäftigungs und Arbeitsbedingungen ausgewählter Typen von Plattformarbeit-Analyse des nationalen Kontextes: Österreich (wpef18053de - 24/07/2018)

  • Full report

    Number of Pages: 
    86
    Reference No: 
    EF18001
    ISBN: 
    978-92-897-1749-6
    Catalogue: 
    TJ-03-18-239-EN-N
    DOI: 
    10.2806/929950
    Catalogue info

    Employment and working conditions of selected types of platform work

    Platform work is a form of employment that uses an online platform to match the supply of and demand for paid labour. In Europe, platform work is still small in scale but is rapidly developing. The types of work offered through platforms are ever-increasing, as are the challenges for existing regulatory frameworks. This report explores the working and employment conditions of three of the most common types of platform work in Europe.

    Available formats

  • Executive summary

    Number of pages: 
    2
    Reference No: 
    EF180011
    Catalogue info

    Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania v rámci vybraných druhov práce pre platformy

    Authors: 
    Eurofound

    Práca pre platformy je forma zamestnávania, ktorá využíva online platformu na zosúlaďovanie ponuky platenej práce a dopytu po nej. V Európe je práca pre platformy stále málo rozšírená, ale rýchlo sa rozvíja. Druhy prác, ktoré sú ponúkané prostredníctvom platforiem, sa neustále rozširujú, ako aj výzvy pre existujúce regulačné rámce. V tejto správe sa skúma zamestnávanie a pracovné podmienky troch najrozšírenejších druhov práce pre platformy v Európe na základe rozhovorov s pracovníkmi platforiem. Hodnotené aspekty zahŕňajú fyzické a sociálne prostredie, nezávislosť, postavenie v zamestnaní, prístup k sociálnej ochrane, príjmy a daňový systém. V správe sa takisto prestavuje porovnávacia analýza regulačných rámcov, ktoré sa vzťahujú na prácu pre platformy v 18 členských štátoch EÚ. 

    Available in 22 languages for download

    PDF

Part of the series

  • New forms of employment

    This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár