Industrial relations and social dialogue

Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

Report
Zverejnené
29 január 2018
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a daRead more

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level. The indicators were tested across the Member States by Eurofound’s Network of European Correspondents and show reasonable accuracy when used to map the predominant features and trends of the national industrial relations systems. The study confirms that a dashboard of indicators that can accurately measure and summarise the complex reality of industrial relations across the EU is a valuable tool for comparative research and a useful instrument for supporting policymakers, social partners and stakeholders. The report sets out a range of options for further developing this conceptual approach. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  60
  Referenčné č.: 
  EF1755
  ISBN: 
  978-92-897-1625-3
  Katalógové č.: 
  TJ-02-18-022-EN-N
  DOI: 
  10.2806/366245
  Catalogue info

  Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

  Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF17551
  Catalogue info

  Mapovanie rozmanitostí pracovnoprávnych vzťahov: uplatnenie analytického rámca nadácie Eurofound

  Autor(-i): 
  Eurofound

  V správe nadácie Eurofound z roku 2016 Mapovanie kľúčových dimenzií pracovnoprávnych vzťahov sa identifikovali štyri kľúčové dimenzie pracovnoprávnych vzťahov: priemyselná demokracia, priemyselná konkurencieschopnosť, sociálna spravodlivosť a kvalita práce a zamestnania. Táto správa vychádza zo skoršej štúdie a vypracúva sa v nej prehľad 45 ukazovateľov na posúdenie toho, ako a v akej miere možno koncepčný rámec týchto kľúčových dimenzií uplatniť na vnútroštátnej úrovni. Ukazovatele vo všetkých členských štátoch testovala sieť európskych korešpondentov nadácie Eurofound a vykazujú primeranú presnosť, pokiaľ ide o ich použitie na mapovanie prevládajúcich charakteristík a trendov v rámci vnútroštátnych systémov pracovnoprávnych vzťahov. V štúdii sa potvrdzuje, že prehľad ukazovateľov, ktorými možno presne merať a zhrnúť komplexnú situáciu pracovnoprávnych vzťahov v celej EÚ, predstavuje pri porovnávacom prieskume cenný nástroj a užitočnú pomôcku na podporu tvorcov politiky, sociálnych partnerov a zainteresovaných strán. V správe sa predkladá súbor možností ďalšieho rozvoja tohto koncepčného prístupu.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár