Industrial relations

Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

Report
Aktualizované
09 január 2019
Zverejnené
21 december 2018
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends. The report focuses particularly on industrial democracy, seen in this context as the core dimension of industrial relations and the most desirable model of work and employment governance.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF18033
  ISBN: 
  978-92-897-1813-4
  Catalogue: 
  TJ-05-18-148-EN-N
  DOI: 
  10.2806/112748
  Catalogue info

  Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

  Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180331
  Catalogue info

  Meranie rôznorodosti pracovnoprávnych vzťahov v Európe: kvantitatívna analýza

  Authors: 
  Eurofound

  V predchádzajúcom výskume nadácie Eurofound sa identifikovali štyri kľúčové dimenzie pracovnoprávnych vzťahov: priemyselná demokracia, konkurencieschopnosť priemyslu, sociálna spravodlivosť a kvalita práce a zamestnania. Podstatou správy je vypracovanie súboru ukazovateľov na meranie výkonnosti jednotlivých krajín v oblasti pracovnoprávnych vzťahov v týchto štyroch dimenziách a vypracovanie typológie systémov pracovnoprávnych vzťahov, aby bolo možné uskutočniť analýzu trendov v jednotlivých krajinách. Správa sa osobitne zameriava na priemyselnú demokraciu považovanú v tejto súvislosti za základnú dimenziu pracovnoprávnych vzťahov a najprijateľnejší model riadenia práce a zamestnania.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár