Monitoring EU convergence

Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

Report
Zverejnené
17 december 2018
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries. This report establishes a conceptual framework to support Eurofound’s research on convergence. It develops a methodological strategy to examine convergence and applies it to investigate patterns across the EU in 37 indicators. These encompass four areas of the social domain: employment, working conditions, living conditions and socioeconomic factors. It finds that since the crisis, there has been upward convergence in 23 of the indicators.

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef18003
  ISBN: 
  978-92-897-1798-4
  Catalogue: 
  TJ-03-18-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/68012
  Catalogue info
 • Executive summary

  Reference No: 
  ef180031
  Catalogue info

  Vzostupná konvergencia v EÚ: koncepcia, merania a ukazovatele

  Authors: 
  Eurofound

  Po hospodárskej kríze lídri EÚ a tvorcovia politiky dospeli k uznaniu toho, že na to, aby sa sociálna Európa stala realitou, musí mať sociálna konvergencia pri tvorbe politiky rovnaké postavenie ako hospodárska konvergencia. V tejto súvislosti nadácia Eurofound zriadila výskumnú líniu s cieľom poskytnúť dôkazy o tom, či a kde sa v sociálnoekonomických trendoch v jednotlivých krajinách prejavuje konvergencia alebo divergencia. V správe sa stanovuje koncepčný rámec na podporu výskumu konvergencie realizovaného nadáciou Eurofound. Rozvíja sa v nej metodická stratégia na preskúmanie modelov konvergencie, ktorá sa uplatňuje na skúmanie modelov v celej EÚ, pokiaľ ide o 37 ukazovateľov. Tieto ukazovatele zahŕňajú štyri oblasti sociálnej sféry: zamestnanosť, pracovné podmienky, životné podmienky a sociálnoekonomické faktory.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár