Employment and labour markets

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Zverejnené
12 jún 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to furtRead more

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  76
  Referenčné č.: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Katalógové č.: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF180431
  Catalogue info

  Družstvá a sociálne podniky: práca a zamestnanosť vo vybraných krajinách

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Družstvá a sociálne podniky sa vyznačujú svojou odolnosťou voči cyklickým a štrukturálnym ekonomickým zmenám a schopnosťou prispievať k miestnemu a regionálnemu ekonomickému rozvoju vrátane sociálneho začlenenia. V posledných rokoch sa pozornosť systematicky sústreďovala na ich schopnosť stále viac presadzovať politické ciele EÚ pri vytváraní nových a lepších pracovných miest, čeliť neštandardnému zamestnávaniu a posilňovať integráciu EÚ po globálnej finančnej kríze. Na základe prípadových štúdií z organizácií v piatich členských štátoch EÚ sa v tejto správe skúma, ako môžu európske družstvá a sociálne podniky prispievať k vytváraniu a zachovávaniu pracovných miest. Približujú sa v nej aspekty vytvorených a zachovaných pracovných miest a opisujú sa rôzne podporné opatrenia používané organizáciami na svoj rozvoj a inováciu. Prináša aj niekoľko politických ukazovateľov, ktoré sa zameriavajú na podporu zavádzania týchto pracovných miest v družstvách a sociálnych podnikoch.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár